พงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล.

เศรษฐกิจเขียวและใส : เศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยในเรือนกระจก / พงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2551. - 237 หน้า.

080524

9789740200574


เศรษฐกิจพอเพียง.
ภาวะโลกร้อน--ผลกระทบ.

330.9593 / พ126ศ 2551