ดุจดวงแก้วแจ่มจรัสวัฒนธรรม / กรมวิชาการ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534. - 270 หน้า : ภาพประกอบ.

หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา.

9741009585


เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 -


วัฒนธรรมไทย.

นักอนุรักษ์มรดกไทย.

929.7 / ก17ด 2534