แจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2550. - 249 หน้า : ภาพประกอบ.

080211


เครื่องปั้นดินเผา.
แจกัน.

738 / ท528จ 2550