วรรณวดี ม้าลำพอง.

พาเที่ยวนิวยอร์กน้ำตกในแอการา / วรรณวดี ม้าลำพอง. - เชียงใหม่ : โรงพิมพ์แสงศิลป์, 2550. - 135 หน้า : ภาพประกอบ.

080204

9789747793390


นิวยอร์ก--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สหรัฐอเมริกา--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

917.47 / ว177พ 2550