สุพัตรา บุญมาก.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ / สุพัตรา บุญมาก. - พิมพ์ครั้งที่ 7 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. - 311 หน้า ; 290 บาท

9746311212


คอมพิวเตอร์.
ธุรกิจ--การประมวลผลข้อมูล.

004.1 / ส46ค