ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

การคลังท้องถิ่น รวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มพลังให้ท้องถิ่น / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลิฟวิ่ง, 2550. - 281 หน้า.

071119

9789748102805


การคลัง.
การคลังท้องถิ่น.

352.1 / ด435ก 2550