การวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. - 122 หน้า.

070808

9742294461


วิศวกรรมศาสตร์--วิจัย.

620 / ว346ก 2546