ธนพจน เอกโยคยะ.

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ / ธนพจน เอกโยคยะ. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : ทีชชิ่งทอยส์, 2547. - 200 หน้า.

070402

9749212495


กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา.
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์--กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.

346.048 / ธ456ก 2547