จีระพร จีระนันทกิจ.

นโยบายต่างประะทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.1993-2001) / จีระพร จีระนันทกิจ. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. - 272 หน้า.

070322

9741334826


นโยบายต่างประเทศ--จีน.


จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน.

327.51073 / จ3711น 2548