โกสุมภ์ สายจันทร์.

พม่าในความสัมพันธ์ทางการเมืองกับต่างประเทศ / โกสุมภ์ สายจันทร์. - กรุงเทพฯ : โชตนาพริ้นท์, 2549. - 210 หน้า.

070322

974940601X


พม่า--ภาวะเศรษฐกิจ.
สิทธิมนุษยชน--พม่า.


พม่า--การเมืองการปกครอง.
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.

327.591 / ก884พ 2549