บุญศักดิ์ แสงระวี.

ฮ่องเต้หญิงบูเช็กเทียน : หนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์จีน / บุญศักดิ์ แสงระวี. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549. - 223 หน้า.

070322

9744097108


บูเช็กเทียน.


จีน--ประวัติศาสตร์.

951 / บ438ฮ 2549