นววรรณ พันธุเมธา.

ไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. - 373 หน้า. - บรมราชกุมารีอักษรานุรักษ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 5. .

070322

9749993276


ภาษาไทย--ไวยากรณ์.

495.915 / น177ว 2549