พันเอกเจ้ายอดศึก.

บันทึกจากสนามรบ สิบปีไม่วางอาวุธของกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่ / พันเอกเจ้ายอดศึก. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ศยาม, 2549. - 192 หน้า.

200307

9747236605


ไทยใหญ่.
ชนกลุ่มน้อย--พม่า.
ชาวไทใหญ่.

305.8951 / พ115บ 2549