การปฏิบัติที่ดีในการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 15 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

061114

9744033231


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.


สัตว์น้ำ.

597 / ม247ก 2547