ปลาแล่เยือกแข็ง / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 15 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

061114

9744033258


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.


ปลา--การค้า.
สินค้าเกษตร.

597 / ม247ป 2547