การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหน่อไม้ฝรั่ง / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 24 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

061114

9744033193


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.


สินค้าเกษตร.
หน่อไม้ฝรั่ง.

584.355 / ม247ก 2547