การชันสูตรโรคปากและเท้าเปื่อย / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 17 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

061114

9744032243


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.


เท้าเปื่อย.
ปาก--โรค.

616.31 / ม247ก 2547