ปูม้า / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 19 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

061114

9744032944


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.


ปูม้า.
สินค้าเกษตร.

593.384 / ม247ป 2547