การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกระเจี๊ยบเขียว / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 25 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

061114

9744033177


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.


กระเจี๊ยบเขียว.
สินค้าเกษตร.

583.68 / ม247ก 2547