กล้วย / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 20 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

061114

9744033363


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.


กล้วย.
สินค้าเกษตร.

584.39 / ม247ก 2547