การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพริก / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 25 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

061114

9744033185


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.


พริก.
สินค้าเกษตร.

583.952 / ม247ก 2547