ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 37 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

060926

9744033568


ผลิตผลเกษตร.
สินค้าเกษตร.

380.141 / ม247ข 2547