กนกวลี ชูชัยยะ.

พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม / กนกวลี ชูชัยยะ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548. - 440 หน้า.

974958838X


ไทย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว--พจนานุกรม.

915.93003 / ก151พ 2548