หน่อไม้ฝรั่ง / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 7 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

060828

9744032367


หน่อไม้ฝรั่ง--การปลูก.
หน่อไม้ฝรั่ง.

639.31 / ม247ห 2547