เกษตรอินทรีย์ เล่ม 2 : ปศุสัตว์อินทรีย์ / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 19 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

060828

9744032529


เกษตรอินทรีย์--มาตรฐาน.
สินค้าเกษตร--มาตรฐาน.

639.31 / ม247ป 2547