การปฏิบัติทางที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 20 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

060828

9744032537


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.


สินค้าเกษตร--มาตรฐาน.

639.31 / ม247