ข้าวหอมมะลิไทย / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 21 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

060828

9744031948


ข้าวหอมมะลิ--ไทย.

639.31 / ม247ห 2547