กุ้งก้ามกราม / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 9 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

060828

9744032642


กุ้งก้ามกราม--การเลี้ยง.
กุ้งก้ามกราม--มาตรฐาน.
กุ้งก้ามกราม.

639.31 / ม247ก 2547