ไข่เป็ด / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 11 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

060828

9744032871


ไข่เป็ด--มาตรฐาน.
ไข่เป็ด.

639.31 / ม247ข 2547