ปลานิล / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 11 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

060828

9744032316


ปลานิล--การเลี้ยง.
ปลานิล--มาตรฐาน.
ปลานิล.

639.31 / ม247ป 2547