การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547. - 19 หน้า.

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

060828

9744031956


ข้าวกอมมะลิ--มาตรฐาน.
สินค้าเกษตร--มาตรฐาน.

639.31 / ม247