ธนิต โสรัตน์.

แม่น้ำโขงเส้นทางสายไหมโลจิสติกส์ยุคใหม่ของการค้าจีน-อาเซียนและการปฏิรูประบบโลจิสติกส์ของจีน / ธนิต โสรัตน์. - กรุงเทพฯ : แอท นายย์, 2548. - 307 หน้า : ภาพประกอบ.

060729

9749322134


การพัฒนาเศรษฐกิจ.


ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.
ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ.

337.593 / ธ153ม 2548