สุภาษิตไทย (ฉบับการ์ตูน) = Thai Sayings. - กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2548. - 405 หน้า : ภาพประกอบ.

060621

9743895973


สุภาษิตและคำพังเพย
สุภาษิตและคำพังเพย--ไทย.

398.9 / ส423 2548