วรนาถ วิมลเฉลา.

คู่มือสอนแปล - พิมพ์ครั้งที่ 5 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. - 276 หน้า ; 75 บาท - หนังสือชุดอ้างอิงอันดับที่ 10 .

9745798967


การแปลและการตีความ--การศึกษาและการสอน.
ภาษาไทย--การแปล.
ภาษาอังกฤษ--การแปล.

418.02 / ว17ค