องอาจ จิรอร.

รู้เก็บรู้ใช้ ระดับประชาชนทั่วไป / องอาจ จิรอร. - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548. - 191 หน้า.

10 เรื่องสั้นระดับประชาชนทั่วไปที่ได้รับรางวัล ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

060328

9749312465


การประหยัดและการออม--รวมเรื่องสั้น.
การลงทุน--รวมเรื่องออม.

ร.ส. / อ129ร