การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. - กรุงเทพฯ : โรงพมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2548. - 154 หน้า.

060313

9744775734


การประเมินผลทางการศึกษา.
การวัดผลทางการศึกษา.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา).
ภาษาไทย--หลักสูตร.

370.111 / ค1411ก 2548