สมพร หวานเสร็จ.

รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาโดยการจัดการแบบมีส่วนร่วม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 / สมพร หวานเสร็จ. - ม.ป.ท. : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2547. - 219 หน้า.

060127

9744776145


เด็กปัญญาอ่อน--การศึกษา--วิจัย.
การศึกษาพิเศษ--วิจัย.

371.928 / ส166ร 2547