ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาค และสายนโยบายการเงิน.

การค้าชายแดนไทย กับเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ มาเลเซีย พม่า จีนตอนใต้ ลาว และกัมพูชา / สำนักงานภาค และสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2548. - 188 หน้า.

05122


ไทย--การค้าระหว่างประเทศ
ธุรกิจการค้า.

382.09 ธ157ก