วรรณวดี ม้าลำพอง.

ไปเที่ยวเวียดนาม / วรรณวดี ม้าลำพอง. - เชียงใหม่ : เชียงใหม่การพิมพ์, 2548. - 67 หน้า : ภาพประกอบ.

051214

9749366166


เวียดนาม--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.97 / ว177ป 2548