การปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2547 / รมควบคุมโรค. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2547. - 94 หน้า.

050818


โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.

616.951 / ค175ก 2547