กรอบการวิจัยสุขภาพจิต (พ.ศ.2548-2552) / กรมสุขภาพจิต. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง, 2548. - 92 หน้า.

050810


สุขภาพจิต.

362.2 / ก176ก