ธนานันต์ กุลไพบุตร.

ระเบียบวิธีวิจัย = Research methodology / Research methodology. ธนานันต์ กุลไพบุตร. - สกลนคร : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร, [2547]. - 201 หน้า.

050429


ระเบียบวิธีวิจัย.
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา.

001.4 / ธ152ร 2548