จิราเดย์, เฮอร์เบิร์ต.

ทำเมืองให้น่าอยู่ / เฮอร์เบิร์ต จิราเดย์ ; พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, ผู้แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2546. - 297 หน้า.

ม.ธรรมศาสตร์.

Y05 M03 D03

9747233533


เมือง--การเจริญเติบโต.
เมือง.
สังคมเมือง.

307.76 / จ372ท 2546