เสนอ นิลเดช.

มรดกแผ่นดิน = The Treasure of Thailand - กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2534 - 167 หน้า : ภาพประกอบ

9747366355


การตกแต่งและการประดับ.
มรดก--ไทย.

เครื่องถม. เครื่องมุดไทย. ธรรมาสน์. พระพุทธรูป. หุ่นไทย.

709.593 / ส55ม