112 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547. - 331 หน้า ; ภาพประกอบ.

ที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 112 ปี 1 เมษายน 2547.

Y04 M07 D29


การศึกษา--ไทย.

370.9593 / ก1711ห