ยุวดี ธานินทร์สุรัตน์.

การวิเคราะห์เว็บไซต์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดทำในประเทศไทย / รายงานการศึกษาอิสระของ ยุวดี ธานินทร์สุรัตน์. - 2545. - 126 หน้า.

ฉบับถ่ายเอกสาร.

รายงานการศึกษาอิสระ (ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.

Y04 M07 D15

9746688359


เทคนิคการแพทย์--วิจัย.
เภสัชศาสตร์--วิจัย.
เว็บไซต์--วิจัย.
โภชนาการ--วิจัย.
การค้นข้อสนเทศ--วิจัย.
การพยาบาล--วิจัย.
ทันตแพทยศาสตร์--วิจัย.
วิทยาศาสตร์การแพทย์--วิจัย.
วิทยาศาสตร์สุขภาพ--วิจัย.
สาธารณสุขศาสตร์--วิจัย.
สุขภาพ--วิจัย.

วิทยานิพนธ์.

025.46004 / ย474ก 2545