111 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546. - 299 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

Y04 M06 D18


กระทรวงศึกษาธิการ.

353.8 / ศ3118ห 2546