เอกสารการสอนชุดวิชา ทฤษฎีและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ หน่วยที่ 9-15 = Economic development theory and policy - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533. - 480 หน้า

9746115006


การพัฒนาเศรษฐกิจ.

เศรษฐกิจ.

339.5 / ม19อ