ชุมพล จันทราทิพย์.

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ชุมพล จันทราทิพย์. - พิมพ์ครั้งที่ 11. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. - 234 หน้า.

Y04 M03 D04

9745718467


เขตอำนาจศาล.
กระบวนการยุติธรรม--ไทย.
ตุลาการ.
ธรรมนูญศาลยุติธรรม.
ผู้พิพากษา.
ศาล--ไทย.
อำนาจตุลาการ.

347.593 /b ช466พ 2546