นิวัฒน์ มีลาภ.

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธ์ พร้อมด้วยพ.ร.บ. ลิขสิทธ์ พ.ร.บ.สิทธิบัตร และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า / นิวัฒน์ มีลาภ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546. - 259 หน้า.

Y04 M02 D19

9745938238


เครื่องหมายการค้า--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
กฎหมายลิขสิทธิ์.
ทรัพย์สินทางปัญญา--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สิทธิบัตร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

346.048 / น3711ก 2546